Služby

Společnost Jurekon nabízí komplexní služby v oblasti interního auditu, zejména:

–      analýza postupů a rizik

–      vypracování pravidel (statutu) interního auditu

–      vypracování podrobné metodiky interního auditu

–      pravidelné hodnotící zprávy z auditovaných činností či útvarů

–      mimořádné audity vybraných oblastí činnosti dle požadavku statutárního orgánu

–      ujišťovací a konzultační podpora zaměstnanců a statutárních orgánů

Definice interního auditu

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (zdroj: Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).

 

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je (zdroj http://www.interniaudit.cz/ciia/).

 

Postupy v rámci standardního interního auditu

–          vytvoření statutu interního auditu ve společnosti a jeho schválení statutárním a případně dozorčím orgánem společnosti, případně poradním orgánem statutárního orgánu společnosti výborem pro audit

–          vzdělávání interního auditora a detailní poznání činnosti a oboru auditované společnosti

–          vypracování metodiky interního auditu, tedy detailního manuálu jak bude interní auditor postupovat v rámci kontroly činnosti společnosti, resp.jednotlivých útvarů společnosti

–          jednotlivé interní audity sestávají z následujících částí:

–          oznámen o zahájení auditu příslušnému útvaru společnosti nebo dotčeným zaměstnancům

–          studium právní a odborné problematiky činnosti útvarů interním auditorem

–          porovnávání faktického výkonu kontrolovaných činností s definovanými závaznými pravidly pro výkon dané činnosti

–          zápis zjištěného stavu do zprávy z interního auditu

–          předložení zprávy k vyjádření vedoucímu kontrolovaného útvaru, případně dotčeným zaměstnancům

–          zapracování relevantních připomínek do zprávy a doplnění zprávy o hodnocení a doporučení interního auditora

–          rozeslání zprávy statutárnímu a případně dozorčímu orgánu společnosti

–          jednotlivé zprávy projednává statutární, případně dozorčí orgán společnosti a stanovuje postup k odstranění zjištěných nedostatků

–          interní auditor provádí ve stanovených termínech kontrolu přijatých opatřeních

–          zpravidla jednou za kalendářní rok vypracovává interní auditor roční zprávu o činnosti, součástí zprávy je konstatování o přijetí či nepřijetí doporučení interního auditora

 

Konzultační a ujišťovací činnost

Předmětem náplně práce interního auditora je i poskytování konzultací managementu a dalším pracovníkům společnosti ohledně správnosti postupů při výkonu jejich pracovní činnosti. Výstupem konzultační činnosti jsou doporučení ohledně řádných postupů. Využitím konzultací dochází k preventivnímu předcházení porušení závazných pravidel.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz k problematice interního auditu, kontaktujte nás prosím na jurekon(a)email.cz.